3 заповіді для нещасного життя

Так ви хочете жити нещасним життям? Якщо так, то дивно, що ви звернулися саме до цього блогу. Але все-таки ми і для вас припасли рекомендації. Є багато способів бути нещасним. Швидше за все, ви вже активно втілюєте в життя як мінімум один з них. Так що вітаю, ви на вірному шляху до страждання. Ми вивчили і підібрали найбільш ефективні прийоми, які допоможуть вам в подальшому просуванні цим шляхом.

Представляємо три основні заповіді для нещасного життя:

Перша: Щодня якомога довше робіть джапу своїх проблем

Те, на чому зосереджується наш розум, втілюється в реальність. Якщо ви дійсно прагнете бути нещасним, краще, що ви можете зробити – зациклитися на власних проблемах. Повторюйте імена своїх проблем весь день безперервно. Пориньте в нескінченне море питань «що, якщо», заїжджених думок і загального негативу. Ні в якому разі не приступайте до пошуку рішень і відразу гасіть будь-які проблиски надії.

Чим інтенсивніше ви роздумуєте про свої проблеми, тим більше їх вбачаєте в повсякденному житті. А чим більше проблем, тим більше страждань.

Дотримуйтесь цієї заповіді, і ви успішно досягнете бажаної мети – глибоко нещасного життя.

Друга: Порівнюйте себе з іншими

Порівняння себе з іншими – один з кращих способів жити нещасливо. Якщо ви почнете порівнювати, то ніколи не будете досить гарні. Визначайте свою цінність тим, що є у інших, і чого немає у вас, і тоді, звичайно, глибокі страждання вам забезпечені.

Щоб посилити своє нещастя, зробіть наступний крок. Ображайтеся на інших за те, що вони мають щось, що хотілося б мати вам самим. А за їх легке ставлення до цього ображайтеся ще гостріше. Пишайтеся тим, що у вас немає цих речей, щоб хвалитися ними як їх власники. Порівнюючи себе з іншими, обов’язково створіть порочне коло гордості і обурення.

Дотримуючись цієї заповіді, ви залишитеся повністю незадоволеними. Яким же жалюгідним буде ваше існування!

Третя: Живіть тільки для себе

Якщо ви притримуєтесь першої і другої заповідей, то, ймовірно, вже і так досить нещасні. Але третя заповідь – це просто цвях в кришку труни. Вона остаточно скріпить вашу угоду на жалюгідне життя.

Життя для себе означає, що всі ваші думки і дії крутяться лише навколо вас і виробляються тільки для вас. Чим довше ви так чините, тим нікчемніший шанс налагодити будь-які потенційно щасливі відносини.

На цьому три заповіді для нещасного життя закінчуються.

Але тепер жарти в сторону. Багато з нас регулярно потрапляють в пастки цих заповідей. Замість того, щоб шукати рішення і фокусуватися на Бога, ми плутаємось в своїх проблемах і пірнаємо в негатив. Чим глибше ми занурюємося в негативні думки, тим негативніше стаємо самі, це правда. Але ж вірно і зворотнє! Чим більше ми фокусуємося на позитивні речі, тим позитивніше стаємо. Замість того, щоб повторювати імена своїх проблем, повторюйте Ім’я Господа. Швидше за все, чим сильніше ви будете спрямовувати енергію на Бога і садхану, тим менше будуть здаватися ваші проблеми.

Порівняння відволікають нас від нашої мети і від того, що у нас вже є. Коли ми порівнюємо себе з іншими, то забуваємо про достаток і цінності тих милостей, які ми отримали в нашому житті. Проводячи порівняння, ми тим самим говоримо, що, на нашу думку, повинні мати більше, як ніби Бог не дає нам саме те, що нам потрібно. А якщо ми вважаємо себе вище, ніж інші, або думаємо, що заслуговуємо мати більше, ніж вони – це прямий шлях до гордині. Як би там не було, порівняння віддаляють нас від нашої мети і Бога. Краще думайте про милості, якими наділяє вас Господь, і цінуйте життя, яке отримали від Нього в дар.

Любов’ю необхідно ділитися, її потрібно дарувати. Коли ми живемо тільки для себе, то позбавляємо себе можливості як віддавати, так і отримувати Любов. Це неминуче призводить до незадоволеності. Почуття цілісності і задоволення приходить тільки тоді, коли ми діємо заради інших. Життя, прожите в щирому служінні Богу та Його творіння – це життя в Любові.

Нещасна життя – це особистий вибір кожної людини. Такий закон Любові. Ви самі вирішуєте, на чому сфокусувати розум і як прожити життя. Вибирайте. Вибір за вами.

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/3-zapovedi-dla-nescastnoi-zizni

About the Author

Так вы хотите жить несчастной жизнью? Если да, то странно, что вы обратились именно к этому блогу. Но всё-таки мы и для вас припасли рекомендации. Есть много способов быть несчастным. Скорее всего, вы уже активно претворяете в жизнь как минимум один из них. Так что поздравляю, вы на верном пути к страданию. Мы изучили и подобрали наиболее эффективные приёмы, которые помогут вам в дальнейшем продвижении по этому пути.

Представляем Три основные Заповеди для Несчастной Жизни:

Первая: Ежедневно как можно дольше делайте джапу своим проблемам

То, на чём сосредотачивается наш ум, воплощается в реальность. Если вы действительно стремитесь быть несчастным, лучшее, что вы можете сделать – зациклиться на собственных проблемах. Повторяйте имена своих проблем весь день напролёт. Погрузитесь в бесконечное море вопросов «что, если», заезженных мыслей и общего негатива. Ни при каких обстоятельствах не приступайте к поиску решений и сходу гасите любые проблески надежды.

Чем интенсивнее вы размышляете о своих проблемах, тем больше их усматриваете в повседневной жизни. А чем больше проблем, тем больше страданий.

Следуйте этой заповеди, и вы успешно достигнете желанной цели – глубоко несчастной жизни.

Вторая: Сравнивайте себя с другими

Сравнение себя с другими – один из лучших способов жить несчастливо. Если вы начнёте сравнивать, то никогда не будете достаточно хороши. Определяйте свою ценность тем, что есть у других, и чего нет у вас, и тогда, конечно, глубокие страдания вам обеспечены.

Чтобы усугубить своё несчастье, сделайте следующий шаг. Обижайтесь на других за то, что они обладают чем-то, что хотелось бы иметь вам самим. А за их лёгкое отношение к этому обижайтесь ещё острее. Гордитесь тем, что у вас нет этих вещей, чтобы хвастаться ими как их владельцы. Сравнивая себя с другими, обязательно создайте порочный круг гордости и негодования.

Следуя этой заповеди, вы останетесь полностью неудовлетворёнными. Каким же жалким будет ваше существование!

Третья: Живите только для себя

Если вы следуете первой и второй заповедям, то, вероятно, уже и так довольно несчастны. Но третья заповедь – это просто гвоздь в крышку гроба. Она окончательно скрепит вашу сделку на жалкую жизнь.

Жизнь для себя означает, что все ваши мысли и действия крутятся лишь вокруг вас и производятся только для вас. Чем дольше вы так поступаете, тем ничтожнее шанс наладить любые потенциально счастливые отношения.

На этом Три Заповеди для Несчастной Жизни заканчиваются.

Но теперь шутки в сторону. Многие из нас регулярно попадают в ловушки этих заповедей. Вместо того, чтобы искать решения и фокусироваться на Боге, мы плутаем в своих проблемах и ныряем в пучину негатива. Чем глубже мы погружаемся в негативные мысли, тем негативнее становимся сами, это правда. Но ведь верно и обратное! Чем больше мы фокусируемся на позитивных вещах, тем позитивнее становимся. Вместо того, чтобы повторять имена своих проблем, повторяйте Имя Господа. Скорее всего, чем сильнее вы будете направлять энергию на Бога и садхану, тем меньше будут казаться ваши проблемы.

Сравнения отвлекают нас от нашей цели и от того, что у нас уже есть. Когда мы сравниваем себя с другими, то забываем об изобилии и ценности тех милостей, которые мы получили в нашей жизни. Проводя сравнение, мы тем самым говорим, что, по нашему мнению, должны иметь больше, как будто Бог не даёт нам именно то, что нам нужно. А если мы считаем себя выше, чем другие, или думаем, что заслуживаем иметь больше, чем они – это прямой путь к гордыне. Как бы то ни было, сравнения отдаляют нас от нашей цели и Бога. Лучше думайте о милостях, которыми наделяет вас Господь, и цените жизнь, которую получили от Него в дар.

Любовью необходимо делиться, её нужно дарить. Когда мы живём только для себя, то лишаем себя возможности как отдавать, так и получать Любовь. Это неизбежно приводит к неудовлетворённости. Чувство целостности и удовлетворения приходит только тогда, когда мы действуем ради других. Жизнь, прожитая в искреннем служении Богу и Его творению – это жизнь в Любви.

Несчастная жизнь – это личный выбор каждого человека. Таков закон Любви. Вы сами решаете, на чём сфокусировать ум и как прожить жизнь. Выбирайте. Выбор за вами.

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/3-zapovedi-dla-nescastnoi-zizni

About the Author

You may also like these

X