Гармонія Садхани і аюрведи в повсякденному житті 21-го століття: це можливо?

«Все, що я роблю, говорю і думаю, впливає на моє тіло і розум. Якщо я навчуся діяти, говорити і думати найкращим для мене чином, то досягну точки максимального розслаблення і сили.» – Ашодакарі Дасі

Ашодакарі Дасі – практик і доктор аюрведи з двадцятирічним стажем роботи та глибокими знаннями в цій області, якими вона, як чуйний друг і грамотний фахівець, щедро ділиться зі страждаючими. Я попросила її розповісти про аюрведу з точки зору її застосування в сучасному житті та впливу на духовний шлях.

Що таке Аюрведа?

«Аюрведа – це наука про сприятливі і несприятливі, щасливі і жалюгідні умови життя, і про те, що добре, а що погано для людського буття і його різні фактори.» – Чарака Самхіта

Аюрведа – наука про здоров’я, яку також називають Наукою про Життя. Її джерелом є Веди. Вона була передана Самим Нараяною в аспекті Дганвантарі, який з’явився під час спінювання Молочного Океану. Але Дганвантарі почав викладати Аюрведу не відразу, а через якийсь час.

За часів появи Аюрведи люди жили з усвідомленням того, що людина є втілена душа, а не просто комбінація тіла і розуму. Це вихідний постулат аюрведичної науки.

Яке ж застосування ця древня наука може знайти в 21 столітті?

Найповніше. Принципи, що лежать в основі Аюрведи, абсолютно застосовні до сучасного життя. Аюрведа вчить нас усвідомлено оцінювати свій організм, розуміти, як він функціонує, і приймати рішення, вірні для кожної окремо взятої людини. І, застосовуючи цю науку в повсякденному житті, ми можемо навчитися жити в рівновазі і турботі про себе.

Який зв’язок аюрведи з Садханою?

Ашодакарі Дасі каже: «Це єдина система оздоровлення, яка по-справжньому готує вас до глибшого занурення в духовну практику.»

Як і Атма Крія Йога, Аюрведа і садхана є методами очищення, набуття спокою і внутрішньої рівноваги, які підтримують і направляють шукача на духовному шляху. Вона каже, що ці практики є «способом самопізнання, прийняття і любові до себе.»

«Ваше тіло – це храм, в якому перебуває Сам Господь у всій Своїй пишноті і з усією Своєю Любов’ю. Так давайте ж нагадаємо всім про цю святість, щоб людина зберігала своє тіло здоровим. »- Парамахамса Вішвананда

Що говорить Аюрведа про любов до себе?

«Наше тіло – наш храм. У храмах ми наводимо порядок і виконуємо практики. Так чому б не зробити те ж саме для нашого особистого храму, обителі нашої душі? »

У сучасному світі поняття «любов до себе» або «турбота про себе» зазвичай зводиться лише до тіла і розуму. Але Аюрведа розглядає любов до себе як до втіленої душі, а не просто симбіозу тіла і розуму.

Ашодакарі Дасі пояснює, що любов до себе – це не задоволення власних примх, не розвага. Це скоріше самоціль: «Що я можу зробити, щоб стати максимально сильним і врівноваженим?» Вона вимагає від людини бути в контакті з самим собою, бути чесним перед самим собою і діяти заради досягнення цієї мети, що виходить за рамки чуттєвих задоволень для розуму і тіла . А якщо у вас немає контакту з самим собою, як ви збираєтеся про себе піклуватися?

Аюрведа – це глибоко індивідуалізована система. Як же визначити, як саме має виглядати особистий аюрведичний спосіб життя людини?

Ця дивовижна система глибоко індивідуальна і персоніфікована. Тому інформація, знайдена в інтернеті, або книга, куплена в магазині, не дадуть глибоких знань.

Ашодакарі Дасі рекомендує звернутися до практикуючого фахівця, який допоможе вам відкрити для себе цю науку, дасть практичні поради і підбере вправи, які підійдуть особисто вам, з урахуванням вашої природи і навколишнього середовища.

А поки вчіться жити усвідомлено. Спостерігайте за собою. Що відбувається, коли ви їсте? Ви відчуваєте тепло або холод, прилив енергії або втому? Що відбувається, коли ви тренуєтеся? Які вправи ви робите? Надають вони бадьорості або стомлюють? Заземлені ви чи ні? Усвідомлюйте той вплив, який ваші дії, думки і слова надають на ваше загальне відчуття буття.

Протягом дня практикуйте усвідомлене дихання. Так ви зможете встановити більш щільний контакт з усім своїм організмом.

До балансу і умиротворення можна прийти. Як можна домогтися і спокою розуму. Божественна Любов вже тут, вона чекає, коли ми очистимося і відкриємося їй. Це може бути непросто, але у нас є всі інструменти для досягнення нашої мети. Ми повинні хотіти змін і бути готові відмовитися від плотських задоволень заради любові і заради власної душі. Ми повинні бути готові взяти відповідальність на себе.

Все питання в тому, коли ви полюбите себе настільки, щоб прийняти цю відповідальність?

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/garmonia-sadhany-i-aurvedy-v-povsednevnoi-zizni-21go-veka-eto-vozmozno

About the Author

«Всё, что я делаю, говорю и думаю, влияет на моё тело и ум. Если я научусь действовать, говорить и думать самым подходящим для меня образом, то достигну точки максимального расслабления и силы.» – Ашодакари Даси

Ашодакари Даси – практик и доктор аюрведы с двадцатилетним стажем работы и глубокими познаниями в этой области, которыми она, как чуткий друг и грамотный специалист, щедро делится со страждущими. Я попросила её рассказать об аюрведе с точки зрения её применения в современной жизни и влияния на духовный путь.

Что такое Аюрведа?

«Аюрведа – это наука о благоприятных и неблагоприятных, счастливых и плачевных условиях жизни, и о том, что хорошо, а что плохо для человеческого бытия и его различных факторов.» – Чарака Самхита

Аюрведа – наука о здоровье, которую также называют Наукой о Жизни. Её источником являются Веды. Она была передана Самим Нараяной в аспекте Дханвантари, который появился во время вспенивания Молочного Океана. Но Дханвантари начал преподавать Аюрведу не сразу, а некоторое время спустя.

Во времена появления Аюрведы люди жили с осознанием того, что человек есть воплощённая душа, а не просто комбинация тела и ума. Это исходный постулат аюрведической науки.

Какое же применение эта древняя наука может найти в 21 веке?

Самое полное. Принципы, лежащие в основе Аюрведы, абсолютно применимы к современной жизни. Аюрведа учит нас осознанно оценивать свой организм, понимать, как он функционирует, и принимать решения, верные для каждого отдельно взятого человека. И, применяя эту науку в повседневной жизни, мы можем научиться жить в равновесии и заботе о себе.

Какова связь аюрведы с садханой?

Ашодакари Даси говорит: «Это единственная система оздоровления, которая по-настоящему готовит вас к более глубокому погружению в духовную практику.»

Как и Атма Крия Йога, Аюрведа и садхана являются методами очищения, обретения спокойствия и внутреннего равновесия, которые поддерживают и направляют искателя на духовном пути. Она говорит, что эти практики есть «способы самопознания, принятия и любви к себе.»

«Ваше тело – это храм, в котором пребывает Сам Господь во всём Своём великолепии и со всей Своей Любовью. Так давайте же напомним всем об этой святости, чтобы человек сохранял своё тело здоровым.» – Парамахамса Вишвананда  

Что говорит Аюрведа о любви к себе?

«Наше тело – наш храм. В храмах мы наводим порядок и выполняем практики. Так почему бы не сделать то же самое для нашего личного храма, обители нашей души?»

В современном мире понятие «любовь к себе» или «забота о себе» обычно сводится лишь к телу и уму. Но Аюрведа рассматривает любовь к себе как к воплощённой душе, а не просто симбиозу тела и ума.

Ашодакари Даси объясняет, что любовь к себе – это не удовлетворение собственных прихотей, не развлечение и не баловство. Это скорее самоцель: «Что я могу предпринять, чтобы стать максимально сильным и уравновешенным?» Она требует от человека быть в контакте с самим собой, быть честным перед самим собой и действовать ради достижения этой цели, выходящей за рамки чувственных удовольствий для ума и тела. А если у вас нет контакта с самим собой, как вы собираетесь о себе заботиться?

Аюрведа – это глубоко индивидуализированная система. Как же определить, как именно должен выглядеть личный аюрведический образ жизни человека?

Эта удивительная система глубоко индивидуальна и персонифицирована. Поэтому информация, найденная в интернете, или книга, купленная в магазине, не дадут глубоких знаний.

Ашодакари Даси рекомендует обратиться к практикующему специалисту, который поможет вам открыть для себя эту науку, даст практические советы и подберёт упражнения, которые подойдут лично вам, с учётом вашей природы и окружающей среды.

А пока учитесь жить осознанно. Наблюдайте за собой. Что происходит, когда вы едите? Вы чувствуете тепло или холод, прилив энергии или усталость? Что происходит, когда вы тренируетесь? Какие упражнения вы делаете? Придают ли они бодрости или утомляют? Заземлены вы или нет? Осознавайте то влияние, которое ваши действия, мысли и слова оказывают на ваше общее ощущение бытия.

В течение дня практикуйте осознанное дыхание. Так вы сможете установить более плотный контакт со всем своим организмом.

К балансу и умиротворению можно прийти. Как можно добиться и спокойствия ума. Божественная Любовь уже здесь, она ждёт, когда мы очистимся и откроемся ей. Это может быть непросто, но у нас есть все инструменты для достижения нашей цели. Мы должны хотеть перемен и быть готовы отказаться от чувственных удовольствий ради любви и ради собственной души. Мы должны быть готовы взять ответственность на себя.

Весь вопрос в том, когда вы полюбите себя настолько, чтобы принять эту ответственность?

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/garmonia-sadhany-i-aurvedy-v-povsednevnoi-zizni-21go-veka-eto-vozmozno

About the Author

You may also like these

X