Інтимність відносин з Божественним

«Божественне реагує на нас не колективно, а індивідуально, у всіх людей різний досвід переживання Божественного, бо кожна істота – це промінь Божественного, і таким чином воно безпосередньо і тісно пов’язане із Всевишнім. Союз з Коханим, який є вищою формою земної насолоди, переживається кожною людиною по-своєму. Так само кожна людина буде мати свій власний шлях зближення і свої відносини з Богом. »

–Пандіт Рам Сіван (Шрірама Рамануджі Ачар’я)

Якщо ви зберете тисячу чоловік в одній кімнаті і задасте питання: «Як ви переживаєте досвід відносин з Богом?» – впевнений, що ви отримаєте тисячу різних відповідей. У кожного буде свій власний досвід, свій спосіб пізнання, своє ставлення до Бога, досвід віри, любові і довіри.

Така різноманітність у відносинах – одна з найкрасивіших особливостей духовного шляху. Воно наочно демонструє, що Любов Бога до нас не є масовою і механічною. Союз між люблячим і Улюбленим унікальний і інтимний для кожної душі. Це вірно для всіх людей незалежно від типу їх практики або системи вірувань.

Навіть якщо всі дії зовні виглядають однаково, внутрішні відносини будуються виключно між особистістю і Богом.

Як можна вибудувати відносини з Богом крім читання молитов? І що таке молитва, якщо не ваше серце і душа, сумують, шукають і знову з’єднуються зі своїм Божественним джерелом?

Чим більше ми молимося, чим більше практикуємо садхану, тим більше стаємо схожі на нашого Коханого. Наше его починає розчинятися в Його Благодаті і Любові. Ми починаємо світитися Його Любов’ю. Ми очищуємося шар за шаром, поки не залишиться тільки Любов.

Для повної ясності, садхана призначена не для того, щоб змінити вас. Вона служить для того, щоб ви стали собою. Вона видаляє все, що не є вами; видаляє все, що не служить вам. І як тільки це буде зроблено, залишитеся тільки ви. Ви – в найчистішій, божественній і люблячій іпостасі.

Вірте в свою садхану. Практикуйте її з любов’ю і відданістю. Набирайтеся від неї сил. Знайте, що незалежно від того, що відбувається на вашому шляху, Сам Бог веде вас по цій дорозі до Нього.

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/intimnost-otnosenii-s-bozestvennym

About the Author

«Божественное реагирует на нас не коллективно, а индивидуально, у всех людей разный опыт переживания Божественного, потому что каждое существо – это луч Божественного, и таким образом оно непосредственно и тесно связано со Всевышним. Союз с Возлюбленным, который является высшей формой мирского наслаждения, переживается каждым человеком по-своему. Точно так же каждый человек будет иметь свой собственный путь сближения и свои отношения с Богом.»

–Пандит Рам Сиван (Шрирама Рамануджа Ачарья)

Если вы соберёте тысячу человек в одной комнате и зададите вопрос: «Как вы переживаете опыт отношений с Богом?» – уверен, что вы получите тысячу разных ответов. У каждого будет свой собственный опыт, свой способ познания, своё отношение к Богу, опыт веры, любви и доверия.

Такое разнообразие в отношениях – одна из самых красивых особенностей духовного пути. Оно наглядно демонстрирует, что Любовь Бога к нам не является массовой и механической. Союз между любящим и Любимым уникален и интимен для каждой души. Это верно для всех людей безотносительно типа их практики или системы верований.

Даже если все действия внешне выглядят одинаково, внутренние отношения строятся исключительно между личностью и Богом.

Как можно выстроить отношения с Богом кроме чтения молитв? И что такое молитва, если не ваше сердце и душа, тоскующие, ищущие и вновь соединяющиеся со своим Божественным источником?

Чем больше мы молимся, чем больше практикуем садхану, тем больше становимся похожи на нашего Возлюбленного. Наше эго начинает растворяться в Его Благодати и Любви. Мы начинаем светиться Его Любовью. Мы очищаемся слой за слоем, пока не останется только Любовь.

Для полной ясности, садхана предназначена не для того, чтобы изменить вас. Она служит для того, чтобы вы стали собой. Она удаляет всё, что не является вами; удаляет всё, что не служит вам. И как только это будет сделано, останетесь только вы. Вы – в самой чистой, божественной и любящей ипостаси.

Верьте в свою садхану. Практикуйте её с любовью и преданностью. Набирайтесь от неё сил. Знайте, что независимо от того, что происходит на вашем пути, Сам Бог ведёт вас по этой дороге к Нему.

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/intimnost-otnosenii-s-bozestvennym

About the Author

You may also like these

X