Не бути іншим. А просто бути самим собою

Найдивовижніше в Любові то, що ми можемо вимовляти це слово мільйон разів, звертаючись до мільйона різних людей, і для кожного воно буде означати щось своє. Любов не схожа на щастя. Щастя універсальне. Коли ви вимовляєте слово «щастя», люди розуміють, що саме ви маєте на увазі, але коли ви вимовляєте слово «Любов», його значення всі трактують по-різному. Любов на сто відсотків унікальна тому що є виразом істинного «я» кожної людини. Щоб кохати по-справжньому, потрібно бути самим собою.

У сучасному світі людям постійно навіюють, що вони повинні в чомусь виділятися, відрізнятися від усіх інших. Потрібно діяти розумніше, виглядати гарніше, жити заможніше і так далі. Але насправді зараз світ особливо потребує тих, хто готовий бути самим собою і володіє силою і мужністю встановити зв’язок зі своїм глибинним, істинним «я».

У наші дні в світі раз у раз виникає безліч найсерйозніших проблем, і в результаті все більше людей замислюється про пошук іншого шляху і задаються питаннями про більш глибокий сенс. Медитація може допомогти знайти відповіді на ці питання і пройти внутрішню трансформацію так, як ми навіть не могли собі уявити. Коли людина починає регулярно медитувати, явних зовнішніх змін може і не бути, але якщо поставити йому питання, яка внутрішня трансформація в ньому сталася, як змінилося його ставлення до життя, розуміння, здатність до вирішення важких ситуацій, то стане очевидно, що людина повністю змінилась . У ній пробуджуються такі прекрасні якості, як прийняття, терпіння і співчуття, як по відношенню до самої себе, так і до інших. Людина усвідомлює, що те, що вона хотіла би дати іншим, спершу потрібно знайти самій.

Часто духовні шукачі на початку вважають, що їм необхідно в корені змінитися. Що для того, щоб бути щасливими і більш успішними, вони повинні стати іншими. Але, по правді кажучи, ніхто не стає щасливішим від того, що не є самим собою. Насправді все навпаки. Не бути самим собою – це перешкода для вашого особистісного розвитку і духовного зростання.

Ті, хто тільки став на свій духовний шлях, часто стикаються з різким розмежуванням, що розділяє їх матеріальне і духовне життя. Ось я сиджу в медитації і читаю молитви. А коли закінчу медитувати, продовжу свою мирську життєдіяльність і забуду про те, що тільки що відбувалося у мене всередині.

Але з Просто Медитацією все по-іншому. Вона не просить вас бути кимось іншим, лише самим собою. Вона не вимагає від вас провести кордон між вашою духовністю і матеріальним світом. Навпаки, з практикою ця межа між мирським і духовним поступово розчиняється. Все ваше життя може абсолютно змінитися: і те, як ви себе почуваєте, і то, як виглядаєте, як прокидаєтеся вранці, як самовиражаєтесь в роботі, в стосунках і взагалі у всіх життєвих ситуаціях. Так відбувається тому, що Просто Медитація допомагає позбутися від негативу і сприяє розкриттю вашої внутрішньої Любові. Це почуття Любові може настільки розростися, що ви вже не зможете його стримувати: вам буде життєво необхідно її висловлювати. Просто Медитація приведе вас в глибини Любові, яка завжди таїлася у вас всередині. Вона прокинеться, коли ви звільнитеся від обмежень, суджень і бар’єрів, які самі собі і створили.

Коли ви все це відпустите, в Любові не залишиться кордонів, і ви зможете знайти самовираження абсолютно в усьому. Навіть Любов, яку ви висловлюєте, буде особливою і унікальної.

Просто Медитація допоможе заспокоїти розум і налаштувати внутрішню рівновагу. Вона направить вас до вашої сакральної Любові, яка чекає на звільнення. Чому це так важливо для сучасного світу? Тому що саме ця Любов об’єднує наше духовне, матеріальне і повсякденне життя. Практика дає вам радість життя, щастя і насолоду просто бути самим собою.

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/ne-byt-drugim-prosto-byt-samim-soboi

About the Author

Самое удивительное в Любви то, что мы можем произносить это слово миллион раз, обращаясь к миллиону разных людей, и для каждого оно будет означать что-то своё. Любовь не похожа на счастье. Счастье универсально. Когда вы произносите слово «счастье», люди понимают, что именно вы имеете в виду, но когда вы произносите слово «Любовь», его значение все трактуют по-разному. Любовь на сто процентов уникальна потому что является выражением истинного «я» каждого человека. Чтобы любить по-настоящему, нужно быть самим собой.

В современном мире людям постоянно внушают, что они должны в чём-то выделяться, отличаться ото всех остальных. Нужно действовать умнее, выглядеть красивее, жить богаче и так далее. Но на самом деле сейчас мир особенно нуждается в тех, кто готов быть самим собой и обладает силой и мужеством установить связь со своим глубинным, истинным «я».

В наши дни в мировой повестке то и дело возникает множество серьёзнейших проблем, и в результате всё больше людей задумывается о поиске другого пути и задаётся вопросами о более глубоких смыслах. Медитация может помочь найти ответы на эти вопросы и пройти внутреннюю трансформацию так, как мы даже не могли себе представить. Когда человек начинает регулярно медитировать, явных внешних изменений может и не быть, но если задать ему вопрос, какая внутренняя трансформация в нём произошла, как изменилось его отношение к жизни, понимание, способность к разрешению трудных ситуаций, то станет очевидно, что человек полностью преобразился. В нём пробуждаются такие прекрасные качества, как принятие, терпение и сострадание, как по отношению к самому себе, так и к другим. Человек осознаёт, что то, что он хотел бы дать другим, сперва нужно обрести самому.

Часто начинающие духовные искатели полагают, что им необходимо в корне измениться. Что для того, чтобы быть счастливыми и более успешными, они должны стать другими. Но, по правде говоря, никто не становится счастливее от того, что не является самим собой. На самом деле всё наоборот. Не быть самим собой – это препятствие для вашего личностного развития и духовного роста.

Те, кто только встал на свой духовный путь, зачастую сталкиваются с резким разграничением, разделяющим их материальную и духовную жизнь. Вот я сижу в медитации и читаю молитвы. А когда закончу медитировать, продолжу свою мирскую жизнедеятельность и забуду о том, что только что происходило у меня внутри.

Но с Просто Медитацией всё по-другому. Она не просит вас быть кем-то другим, только самим собой. Она не требует от вас провести рубеж между вашей духовностью и материальным миром. Наоборот, с практикой эта граница между мирским и духовным постепенно растворяется. Вся ваша жизнь может совершенно измениться: и то, как вы себя чувствуете, и то, как выглядите, как просыпаетесь по утрам, как самовыражаетесь в работе, в отношениях и вообще во всех жизненных ситуациях. Так происходит потому, что Просто Медитация помогает избавиться от негатива и способствует раскрытию вашей внутренней Любви. Это чувство Любви может настолько разрастись, что вы уже не сможете его сдерживать: вам будет жизненно необходимо его выражать. Просто Медитация приведёт вас в глубины Любви, которая всегда таилась у вас внутри. Она пробудится, когда вы освободитесь от ограничений, суждений и барьеров, которые сами себе и создали.

Когда вы всё это отпустите, у Любви не останется границ, и вы сможете найти самовыражение абсолютно во всём. Даже Любовь, которую вы выражаете, будет особенной и уникальной.

Просто Медитация поможет успокоить ум и настроить внутреннее равновесие. Она направит вас к вашей сакральной Любви, ожидающей освобождения. Почему это так важно для современного мира? Потому что именно эта Любовь объединяет нашу духовную, материальную и повседневную жизнь. Практика даёт вам радость жизни, счастье бытия и наслаждение просто быть самим собой.
Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/ne-byt-drugim-prosto-byt-samim-soboi

About the Author

You may also like these

X