Новий Рік як точка біфуркації?

На початку нового року більшість з нас відчуває необхідність прийняти якісь рішення. Ми хочемо щось поліпшити, чогось досягти або змінити в собі і в своєму повсякденному житті. Але найчастіше опиняємося не в змозі здійснити задумане, в кінцевому підсумку розчаровуємося і починаємо звинувачувати себе.

Разом з тим, як це не парадоксально, більшості з нас не подобається, коли нам хтось підказує, що потрібно робити, пропонує те, що вимагає дисципліни, що має стати нашим щоденним завданням або практикою. Ми часто відчуваємо потребу «контролювати», «управляти» своїм життям і тим, як ми живемо: самостійно визначати, якими мають бути наші дні, як і де їх проводити.

В результаті ми витрачаємо багато часу і енергії на те, що нічого нам не дає. Наша потреба «боротися зубами і кігтями» за власні стереотипи про «свободу» і «вільну волю» обмежує, а не розширює ці самі поняття. За іронією долі ми стаємо вразливими під гнітом власної впертості, звичок і досвіду, який відбився в нашій підсвідомості ще в попередніх життях. Іншими словами, наші самскари вкорінюються все глибше і глибше.

Ці самскари змушують нас стагнувати, а наше мислення обмежується тим, що ми думаємо, що знаємо про життя і самих себе.

Щоб допомогти нам просунутися вперед, звільнитися від шаблонів і усвідомити Божественну Любов, яка вже є у нас всередині, Учитель дає нам садхану.

Садхана нам не нав’язується – вона дається вільно. Його милість така велика, а Любов така беззастережна: Він дає нам можливість розквітнути, розширити свідомість і віддатися Божественній Любові – нашій істинній Суті. І жити повсякденним життям усвідомлено, коли життя стає виразом цієї Суті.

Нам доступні різні Садхани – ми можемо вибрати ту, яка відповідає нашому почуттю індивідуальності. Всі вони в рівній мірі дають можливість висловити свою бгакті і подяку за Його керівництво, за ту Любов, яку Він дарує нам так вільно і беззастережно.

Він нікого не засуджує, так чому ж засудження виходить від нас? Хіба «нечиста совість» допоможе нам просунутися по духовному шляху? Він нікого не «карає» – все це відбувається в наших власних розумах. Давайте приймати Його керівництво і свою садхану з радістю і ентузіазмом. Давайте жити так, щоб наша бгакті стала справжньою Любов’ю в дії – кожен день, кожну мить.

Замість того, щоб відкидати ці практики, шукати відмовки, уникати і відвертатися від них, тому що вони нібито не вписуються в наш спосіб життя або з якоїсь іншої «причини», яку може згенерувати наш розум … просто прийміть ці подарунки від самої терплячої , самої Люблячої, самої дбайливої істоти на цьому плані – нашого Майстра Крія Йоги Парамахамса Вішвананди.

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/novyi-god-kak-tocka-bifurkacii

About the Author

В начале нового года большинство из нас чувствует необходимость принять какие-то решения. Мы хотим что-то улучшить, чего-то достичь или изменить в себе и в своей повседневной жизни. Но зачастую оказываемся не в состоянии осуществить задуманное, в конечном итоге разочаровываемся и начинаем винить себя.

Вместе с тем, как это ни парадоксально, большинству из нас не нравится, когда нам кто-то подсказывает, что нужно делать, предлагает то, что требует дисциплины, что должно стать нашей ежедневной задачей или практикой. Мы часто ощущаем потребность «контролировать», «управлять» своей жизнью и тем, как мы живём: самостоятельно определять, какими должны быть наши дни, как и где их проводить.

В результате мы тратим уйму времени и энергии на то, что ничего нам не даёт. Наша потребность «бороться зубами и когтями» за собственные стереотипы о «свободе» и «свободной воле» ограничивает, а не расширяет эти самые понятия. По иронии судьбы мы становимся уязвимыми под гнётом собственного упрямства, привычек и опыта, который  отпечатался в нашем подсознании ещё в предыдущих жизнях. Другими словами, наши самскары укореняются всё глубже и глубже.  

Эти самскары заставляют нас стагнировать, а наше мышление ограничивается тем, что мы думаем, что знаем о жизни и самих себе.

Чтобы помочь нам продвинуться вперёд, освободиться от шаблонов и осознать Божественную Любовь, которая уже есть у нас внутри, Учитель даёт нам садхану.

Садхана нам не навязывается – она даётся свободно. Его милость так велика, а Любовь так безусловна: Он даёт нам возможность расцвести, расширить сознание и предаться Божественной Любви – нашей истинной Сути. И жить повседневной жизнью осознанно, когда жизнь становится выражением этой Сути.

Нам доступны различные садханы – мы можем выбрать ту, которая отвечает нашему чувству индивидуальности. Все они в равной мере дают возможность выразить свою бхакти и благодарность за Его руководство, за ту Любовь, которую Он дарит нам так свободно и безоговорочно.

Он никого не осуждает, так почему же осуждение исходит от нас? Разве «нечистая совесть» поможет нам продвинуться по духовному пути? Он никого не «наказывает» – всё это происходит в наших собственных умах. Давайте принимать Его руководство и свою садхану с радостью и энтузиазмом. Давайте жить так, чтобы наша бхакти стала истинной Любовью в действии – каждый день, каждое мгновенье.

Вместо того, чтобы отвергать эти практики, искать отговорки, избегать и отворачиваться от них, потому что они якобы не вписываются в наш образ жизни или по любой другой «причине», которую может сгенерировать наш ум … просто примите эти подарки от самого терпеливого, самого Любящего, самого заботливого существа на этой плане – нашего Мастера Крия Йоги Парамахамсы Вишвананды.

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/novyi-god-kak-tocka-bifurkacii

About the Author

You may also like these

X