ОМ Чантінг, любовь та стереотипи

«Коли Атма любить, для неї не важлива фізіологічна стать. Любов існує поза статтю! Коли люди обмежені рамками власного розуму і прив’язані до понять гендеру, вони сповнені засудження. Але варто людині вийти за ці рамки і вдивитися всередину самого себе, він усвідомлює, що серце його не бачить відмінностей. Ви можете любити, і лише ця Любов має значення.» – Парамахамса Вішвананда

31 березня відзначався Міжнародний день видимості трансгендерів. У цей і наступні дні кілька груп в різних країнах світу провели ОМ Чантінг з певним наміром:

«Люди повинні зрозуміти, що Любов живе поза рамками гендеру та ідентичності. Любов – природа людської душі. Все суще – це тільки Любов, а Любов не вміє проводити відмінностей, вона може тільки Любити. Як тільки ми це зрозуміємо, то усвідомлюємо, що Любов існує поза межами гендерної або іншої матеріальної ідентичності. Ми хочемо, щоб люди знали, що Любов – це шлях для всіх, включаючи ЛГБТ. Всупереч несправедливому відношенню суспільства і різних релігійних груп Бог ні про кого не забуває і любить всіх однаково. »

У дні, що передували цьому ОМ Чантінгу, я міркувала про стереотипи. Про шаблони, пов’язані з ідентичністю, статтю, розумінням правильного і неправильного. Ми надаємо їм занадто велике значення, ніби вони визначають наше справжнє «я». А насправді вони тільки і роблять, що ховають нас від нас самих.

Ось що насправді роблять стереотипи. Вони маскуються під раціоналізм. А розум старанно нас в цьому переконує. Взяти до прикладу стать. Ми відносимо себе до певної статі і сприймаємо своє місце в світі, відносини і взаємозв’язки через цю гендерну призму. Ми пов’язані шаблонним розумінням добра і зла, що часто також співвідноситься з нашим гендером. Згодом ми можемо примкнути до тих чи інших спільнот, які будуть відображати наші власні цінності та ідентичність. А співтовариства визначаються як тими, хто в них складається, так і тими, хто в них не входить. Ці стереотипи вносять стільки хаосу.

Такі думки крутилися у мене в голові в дні та години перед ОМ Чантінгом, і в результаті привели до роздумів про красу і благодать, які ОМ Чантінг нам дає.

Цей ОМ Чантінг послужив нагадуванням про те, що Любов терпляча. Любов добра. Любов не гнівається. Любов не завдає шкоди. Любов не проводить відмінностей. Любов може тільки Любити. Практика ОМ Чантінгу відкрита для всіх незалежно від прив’язок до ідентичності, власного «я» і суспільним групам. Вона м’яко і співчутливо підтримує нас у відмові від цих стереотипів і шаблонів. І нагадує про те, що Божественна Любов доступна всім. Вона наближає нас до нашої істинної природи, яка і є Сама Любов.

Коли ви наступного разу прийдете на ОМ Чантінг, пошукайте Бога в кожній людині поруч з вами і в собі самому. Шукайте Його за межами матеріальної ідентичності. Спробуйте побачити Божественне начало, яке перебуває усередині кожної людини.

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/om-canting-lubov-i-stereotipy

About the Author

«Когда Атма любит, для неё не важен физиологический пол. Любовь существует вне пола! Когда люди ограничены рамками собственного ума и привязаны к понятиям гендера, они полны осуждения. Но стоит человеку выйти за эти рамки и вглядеться внутрь самого себя, он осознает, что сердце его не видит различий. Вы можете любить, и лишь эта Любовь имеет значение.» – Парамахамса Вишвананда

31 марта отмечался Международный день видимости трансгендеров. В этот и следующие дни несколько групп в разных странах мира провели ОМ Чантинг с определённым намерением:

«Люди должны понять, что Любовь живёт вне рамок гендера и идентичности. Любовь – природа человеческой души. Всё сущее – это только Любовь, а Любовь не умеет проводить различий, она может только Любить. Как только мы это поймём, то осознаем, что Любовь существует вне пределов гендерной или другой материальной идентичности. Мы хотим, чтобы люди знали, что Любовь – это путь для всех, включая ЛГБТ. Вопреки несправедливому отношению общества и разных религиозных групп Бог ни о ком не забывает и любит всех одинаково.»

В дни, предшествующие этому ОМ Чантингу, я размышляла о стереотипах. О шаблонах, связанных с идентичностью, полом, пониманием правильного и неправильного. Мы придаём им слишком большое значение, будто они определяют наше истинное «я». А на самом деле они только и делают, что прячут нас от нас самих.

Вот что на самом деле делают стереотипы. Они маскируются под рационализм. А ум старательно нас в этом убеждает. Они так хорошо мимикрируют, что мы их зачастую даже не распознаём. Взять к примеру пол. Мы относим себя к определённому полу и воспринимаем своё место в мире, отношения и взаимосвязи через эту гендерную призму. Мы связаны шаблонным пониманием добра и зла, что зачастую также соотносится с нашим гендером. Впоследствии мы можем примкнуть к тем или иным сообществам, которые будут отражать наши собственные ценности и идентичность. А сообщества определяются как теми, кто в них состоит, так и теми, кто в них не входит. Эти стереотипы вносят столько хаоса.

Такие мысли крутились у меня в голове в дни и часы перед ОМ Чантингом, и в результате привели к размышлениям о красоте и благодати, которые ОМ Чантинг нам даёт.

Этот ОМ Чантинг послужил напоминанием о том, что Любовь терпелива. Любовь добра. Любовь не гневается. Любовь не наносит вреда. Любовь не проводит различий. Любовь может только Любить. Практика ОМ Чантинга открыта для всех независимо от привязок к идентичности, собственному «я» и сообществам. Она мягко и сострадательно поддерживает нас в отказе от этих стереотипов и шаблонов. И напоминает о том, что Божественная Любовь доступна всем. Она приближает нас к нашей истинной природе, которая и есть Сама Любовь.

Когда вы в следующий раз придёте на ОМ Чантинг, поищите Бога в каждом человеке рядом с вами и в себе самом. Ищите Его за пределами материальной идентичности. Попытайтесь увидеть Божественное начало, которое пребывает внутри каждого человека.

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/om-canting-lubov-i-stereotipy

About the Author

You may also like these

X