Прощення

Днями я намагалася пояснити 6-річному сину, що означає прощення; його молодший 3х-річний брат не слухався і дуже його дратував, викликаючи гнів. Ми всі переживали цей цікавий процес. Коли ми заспокоїлися, я заговорила про прощення з ними обома. Ми говорили про те, як жахливо буває злитися на когось, адже гнів завдає шкоди фізичному стану нашого організму: наднирники входять в адаптаційну антистресову реакцію (боротьба або втеча), викидаючи в кров адреналін і кортизол – наші «гормони стресу»; мозок перенаправляє кров з кишечника до м’язів, і ті в свою чергу напружуються; частота серцевих скорочень і дихання частішають, кров’яний тиск і температура тіла підвищуються; увага загострюється і фіксується на об’єкті нашого гніву. Тому гніватися самому або відчувати на собі чийсь гнів буває вкрай неприємно. У Бгаґавад-ґіті Крішна говорить, що коли людина сердиться, вона втрачає розум і здатність розуміти ситуацію. Вона не може розібрати, що правильно, а що ні. Така втрата сприйняття надзвичайно небезпечна: вона може перешкодити розвитку нашої душі.

Потім я запитала своїх хлопчиків: «Які ви знаєте приємні почуття?» І всі погодилися, що найприємніше – це Любов. По суті прощення замінює гнів Любов’ю, ось так просто. Прощення – це дійсно просто, але ми знаходимо це неймовірно складним, тому що зводимо все до розуму.

Коли розум не прощає, він думає, що здобув над кимось верх, що він когось контролює, як ніби ми, чіпляючись за свою образу або гнів, маємо над кимось владу або управляємо ситуацією. Але наступна буддійська цитата показує реальний стан речей: «Гніватися – все одно, що хапати жар з наміром кинути його в кого-небудь. Обпалюютесь саме ви. »

Прощення необхідно, тому що коли ви прощаєте, то відчуваєте себе вільним. Тягар, який вас обтяжував, зникає. При цьому важливо не тільки пробачити, але і забути.

На сатсангу про прощення Парамахамса Вішвананда сказав: «Якщо ви простили, але не забули, це не прощення». Як Він пояснив, в цьому випадку розум буде постійно прокручувати образу, вона засяде у вас всередині. Але коли ви дійсно прощаєте, діє вже не образа, а справжня Любов. Якщо ви не можете пробачити когось, хто заподіяв біль вам, або ви самі заподіяли комусь біль, то ви розвиваєте певну карму з цією людиною. Найкраще, що можна зробити – пробачити його і рухатися вперед, інакше у вас залишиться перед ним певний борг, з яким вам доведеться розбиратися в наступному житті. Прощаючи, ми зменшуємо свою карму, а ваш кривдник залишається зі своєю.

Коли довіра підірвана, людина ніби носить якусь мітку, пляму, відчуваючи глибоке почуття тяжкості, яке заважає йому жити, поки він не пробачить від щирого серця. На жаль людський розум болісно тяжіє до негативу, тому він буде підсовувати одну причину за одною, відкидаючи і відтягуючи прощення. Він придумає тисячу приводів, щоб ви трималися за свою образу, біль, гнів і ілюзорну владу; нам може здаватися, що інша людина не гідна пробачення, але насправді нас змушує так думати наш розум. Саме він утримує нас від розвитку і справжнього щастя. Але варто безпосередньо звернутися до власного серця, як ми усвідомлюємо, що єдиний вірний шлях вперед – це прощення. Інакше така сама ситуація буде повторюватися знову і знову. Якщо ви не пробачите зараз, вам доведеться повертатися, щоб її вирішити.

Як же правильно просити пробачення? Перш за все потрібно почати з вибачення самого себе. Тому якщо ви заподіяли комусь біль на словах або в думках, спочатку вибачте себе самі. Жаль – перший крок до прощення, з ним легше і пробачити себе, і попросити пробачення у когось другого.

В останню ніч перед від’їздом з Аргентини в 2019 році Парамахамса Вішвананда відповідав на питання Своїх відданих. Останнє питання, яке було задане, стосувалось вибачення. Він пояснив, що для того, щоб пробачити когось, перш за все потрібно пробачити себе, тобто пробачити свою роль в цій історії, пробачити свою негативність, і тоді ви виявите, що прощати інших дуже легко. На завершення Він сказав, що саме ми самі викликаємо наші власні страждання: насправді ніхто не може вплинути на нас так, як нам це здається. Нам потрібно розібратися з власними почуттями, і прощення прийде само собою.

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/prosenie

About the Author

На днях я пыталась объяснить 6-летнему сыну, что значит прощение; его младший 3х-летний брат не слушался и очень его раздражал, вызывая гнев. Мы все переживали этот интересный процесс. Когда мы успокоились, я заговорила о прощении с ними обоими. Мы говорили о том, как ужасно бывает злиться на кого-то, ведь гнев наносит вред физическому состоянию нашего организма: надпочечники входят в адаптационную антистрессорную реакцию переактивации (борьба или бегство), выбрасывая в кровь адреналин и кортизол – наши «гормоны стресса»; мозг перенаправляет кровь из кишечника к мышцам, и те в свою очередь напрягаются; частота сердечных сокращений и дыхание учащаются, кровяное давление и температура тела повышаются; внимание заостряется и фиксируется на объекте нашего гнева. Поэтому гневаться самому или испытывать на себе чей-то гнев бывает крайне неприятно. В Бхагавад Гите Кришна говорит, что когда человек сердится, он теряет разум и способность понимать ситуацию. Он не может разобрать, что правильно, а что нет. Такая утрата восприятия чрезвычайно опасна: она может помешать развитию нашей души.

Затем я спросила своих мальчиков: «Какие вы знаете приятные чувства?» И все согласились, что самое приятное – это Любовь. По сути прощение заменяет гнев Любовью, вот так просто. Прощение – это действительно просто, но мы находим его невероятно сложным, потому что сводим всё к уму.

Когда ум не прощает, он думает, что одержал над кем-то верх, что он кого-то контролирует, как будто мы, цепляясь за свою обиду или гнев, имеем над кем-то власть или управляем ситуацией. Но следующая буддийская цитата показывает реальное положение вещей: «Гневаться – всё равно, что хватать горячий уголь с намерением бросить его в кого-нибудь; обжигаетесь именно вы.»

Прощение необходимо, потому что когда вы прощаете, то чувствуете себя свободным. Бремя, которое вас тяготило, исчезает. При этом важно не только простить, но и забыть.

На сатсанге о прощении Парамахамса Вишвананда сказал: «Если вы простили, но не забыли, это не прощение». Как Он объяснил, в этом случае ум будет постоянно прокручивать обиду, она засядет у вас внутри. Но когда вы действительно прощаете, действует уже не обида, а истинная Любовь. Если вы не можете простить кого-то, кто причинил боль вам, или вы сами причинили кому-то боль, то вы развиваете определённую карму с этим человеком. Самое лучшее, что можно сделать – простить его и двигаться вперёд, иначе у вас останется перед ним определённый долг, с которым вам придётся разбираться в следующей жизни. Прощая, мы уменьшаем свою карму, а ваш обидчик остаётся со своей.

Когда доверие подорвано, человек как будто носит некую отметину, пятно, испытывая глубокое чувство тяжести, которое мешает ему жить, пока он не простит от всего сердца. К сожалению человеческий ум болезненно тяготеет к негативности, поэтому он будет подсовывать одну причину за другой, отвергая и оттягивая прощение. Он выдумает тысячу поводов, чтобы вы держались за свою обиду, боль, гнев и иллюзорную власть; нам может казаться, что другой человек не достоин прощения, но на самом деле нас заставляет так думать наш ум. Именно он удерживает нас от развития и истинного счастья. Но стоит напрямую обратиться к собственному сердцу, как мы осознаем, что единственный верный путь вперёд – это прощение. Иначе та же ситуация будет повторяться снова и снова. Если вы не простите сейчас, вам придётся возвращаться, чтобы её разрешить.

Как же правильно просить прощенья? Прежде всего нужно начать с прощения самого себя. Поэтому если вы причинили кому-то боль на словах или в мыслях, сначала простите себя сами. Сожаление – первый шаг к прощению, с ним легче и простить себя, и попросить прощенья у кого-то другого. 

В последнюю ночь перед отъездом из Аргентины в 2019 году Парамахамса Вишвананда отвечал на вопросы Своих преданных. Последний вопрос, который был задан, касался прощения. Он объяснил, что для того, чтобы простить кого-то, прежде всего нужно простить себя, то есть простить свою роль в этой истории, простить свою негативность, и тогда вы обнаружите, что прощать других очень легко. В завершение Он сказал, что именно мы сами вызываем наши собственные страдания: на самом деле никто не может повлиять на нас так, как нам это кажется. Нам нужно разобраться с собственными чувствами, и прощение придёт само собой.

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/prosenie

About the Author

You may also like these

X