Результати наукових досліджень ОМ Чантінгу

У Словенії було проведено наукове дослідження стану учасників кола ОМ Чантінгу до і після оспівування ОМ, і мені прислали його результати.

Протокол дослідження:

У понеділок, 12 листопада 2018 року, сім добровольців взяли участь в дослідженні, яке показало, що спів ОМ впливає на енергетичне поле людини. Ми використовували метод ГРВ (газорозрядної візуалізації), заснований на ефекті Кірліан (високочастотне фотографування).

ПОРІВНЯННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОЛЯ УЧАСНИКІВ ДО І ПІСЛЯ СПІВУ ОМ

Помаранчева область між двома чорними колами – це найменший обсяг енергії в тілі людини. Різнокольоровими кривими позначений енергетичний потенціал кожного з учасників дослідження. До виконання техніки ОМ Чантінгу у всіх випробовуваних частина кривої знаходилася в цій області, а значить всі вони відчували дефіцит енергії в певних частинах тіла (малюнок зліва). Після 45-хвилинного сеансу оспівування ОМ ми записали нові зображення їх енергетичного поля (малюнок справа). Очевидно, що криві майже повністю вийшли з області низьких значень. Іншими словами, після ОМ Чантінгу енергетичний потенціал випробовуваних виріс. Середній показник запасу енергії до співу ОМ становив 34,8 од., А після він склав уже 42,1 од. В середньому енергетика зросла на 21%. Для порівняння одна година занять йогою підвищує рівень енергії на 16%.

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/rezultaty-naucnyh-issledovanii-om-cantinga

About the Author

В Словении было проведено научное исследование состояния участников круга ОМ Чантинга до и после воспевания ОМ, и мне прислали его результаты.

Протокол исследования:

В понедельник, 12 ноября 2018 года, семь добровольцев приняли участие в исследовании, которое показало, что пение ОМ оказывает влияние на энергетическое поле человека. Мы использовали метод ГРВ (Газоразрядной Визуализации), основанный на эффекте Кирлиан (высокочастотное фотографирование).

СРАВНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОЛЯ УЧАСТНИКОВ ДО И ПОСЛЕ ПЕНИЯ ОМ

Оранжевая область между двумя чёрными окружностями – это наименьший объём энергии в теле человека. Разноцветными кривыми обозначен энергетический потенциал каждого из участников исследования. До выполнения техники ОМ Чантинга у всех испытуемых часть кривой находилась в этой области, а значит все они испытывали дефицит энергии в определённых частях тела (рисунок слева). После 45-минутного сеанса воспевания ОМ мы записали новые изображения их энергетического поля (рисунок справа). Очевидно, что кривые почти полностью вышли из области низких значений. Другими словами, после ОМ Чантинга энергетический потенциал испытуемых вырос. Средний показатель запаса энергии до пения ОМ составлял 34,8 ед., а после он составил уже 42,1 ед. В среднем энергетика выросла на 21%. Для сравнения один час занятий йогой повышает уровень энергии на 16%.

OM Chanting - Experiment

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/rezultaty-naucnyh-issledovanii-om-cantinga

About the Author

You may also like these

X