Що таке Крія Йога?

«Крі» означає дію, а «я» – усвідомленість. Отже, разом Крія означає дію з усвідомленістю.

Але що таке усвідомленість? До чого це відноситься? Справжня усвідомленість – це усвідомлення того, хто ми є насправді, нашої мети, нашого істинного єства. Це усвідомлення душі, властивого їй блаженства і безумовної Любові.

Зазвичай Крія Йогу визначають як систему технік, яка веде людину до переживання і практики виходу за межі матеріальної реальності – самоідентифікації з розумом, тілом і чуттєвим сприйняттям. Мова йде про практику переживання і занурення в духовну реальність і свою справжню суть, щоб в кінцевому підсумку випробувати і усвідомити наше Божественне «я», нашу душу. Крія Йога – це коли всі думки, дії і мова знаходяться відповідно з цією реальністю і усвідомленням Душі.

Махаватар Бабаджі, культовий і таємничий безсмертний йог, засновник Крія Йоги, безмовно направляє людську свідомість. Протягом довгого часу Бабаджі відкривав світу частини цієї грандіозної системи, щоб духовно виростити і підтримати людство. Вчення передається з урахуванням стану і рівня свідомості людей, що живуть в кожну конкретну епоху. Махаватар Бабаджі передає різні техніки майстрам в різних куточках нашого світу, в різний час, щоб звернутися до розуму людини. Хоча широка громадськість про це і не обізнана, майстри Крія Йоги і Сам Бабаджі відкривають людям, що живуть в різних країнах, відмінні один від одного техніки тому, що одним потрібно одна підтримка, а іншим інша.

Атма Крія Йога – це особливий набір технік Крія Йоги. Махаватар Бабаджі і Парамахамса Вішвананда вибрали їх через простоту, силу і важливість для духовного шляху, щоб ми могли розвивати наші відносини з Божественним і в кінцевому підсумку досягти Його.

Особливість Крія Йоги в тому, що практики працюють, грунтуючись на технічній йогічній науці. Вони розроблені з урахуванням фундаментальних духовних і фізичних законів, енергій і логіки. Крім того, вони звертаються до універсальних законів творіння, вібрацій, п’яти елементів, чакр і безлічі енергій. Її методи враховують глибину закону карми, включаючи намір, дію, думку і багато іншого.

У йозі закладена глибока духовна мудрість, яка хоч і повільно, але досліджується і розуміється сучасною наукою. Техніки Крія Йоги були розроблені для застосування цих різноманітних наукових знань – так само, як і методи будь-якої галузі науки. Майстри цих законів і систем цілком обізнані в йогічних науках. Вони розробляють практики, щоб допомогти людям на духовному шляху, які повністю присвятили себе духовному прогресу людства. Духовний шлях дуже складний і сповнений нюансів, але на щастя майстри розробили техніки, що допомагають орієнтуватися на ньому.

Як правило, Крія Йога теологічно і філософськи нейтральна і просто звертається до духовних і матеріальних законів в прагненні сприяти духовному прогресу. Бабаджі передає її різним майстрам, які приймають ці техніки, реалізують і привносять в них свої власні філософії і теології. Таким чином Бабаджі і майстри Крія Йоги можуть служити більшій кількості людей, оскільки приймають до уваги різноманітні шляхи, різні типи особистості і схильності.

Ось в чому особливість БМ Садхани. Це Просто Любов. Місія Парамахамса Вішвананди полягає в тому, щоб відкрити серця людей, і для цього Він використовує Крія Йогу. По суті Крія Йога – це Бгакті – любляча відданість, тому що виконання будь-яких дій з повним усвідомленням має на увазі, що вони відбуваються з Любові і заради самої Любові. Хоча Крія Йога традиційно не розглядається як Бгакті-йога, але по суті це Бгакті і це йога.

Занурюючись глибоко в серце, в душу і ще глибше, ви знаходите божественне всередині і зовні вас самих і переживаєте цей досвід. Тому, хоча Атма Крія Йога спрямована на осягнення вашого Божественного «я», вона неминуче веде і до пізнання мети вашого Божественного «я», до його взаємин з Божественним – до усвідомлення Бога в цьому прагненні до Любові.

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/cto-takoe-kria-ioga

About the Author

«Кри» означает действие, а «я» – осознанность. Итак, вместе Крия означает действие с осознанностью.

Но что такое осознанность? К чему это относится? Настоящая осознанность – это осознание того, кто мы есть на самом деле, нашей цели, нашего истинного естества. Это осознание души, присущего ей блаженства и безусловной Любви.

Обычно Крия Йогу определяют как систему техник, которые ведут человека к переживанию и практике выхода за пределы материальной реальности – самоидентификации с умом, телом и чувственным восприятием. Речь идёт о практике переживания и погружения в духовную реальность и свою подлинную суть, чтобы в конечном итоге испытать и осознать наше Божественное «я», нашу душу. Крия Йога – это когда все мысли, действия и речь находятся в соответствии с этой реальностью и осознанием Души.

Махаватар Бабаджи, культовый и таинственный бессмертный йог, основатель Крия Йоги, безмолвно направляет человеческое сознание. На протяжении долгого времени Бабаджи открывал миру части этой грандиозной системы, чтобы духовно взрастить и поддержать человечество. Учение передаётся с учётом состояния и уровня сознания людей, живущих в каждую конкретную эпоху. Махаватар Бабаджи передаёт различные техники мастерам в разных уголках нашего мира, в разное время, чтобы воззвать к разуму человека. Хотя широкая общественность об этом и не осведомлена, мастера Крия Йоги и Сам Бабаджи открывают людям, живущим в разных краях, отличные друг от друга техники потому, что одним требуется одна поддержка, а другим другая.

Атма Крия Йога – это особый набор техник Крия Йоги. Махаватар Бабаджи и Парамахамса Вишвананда выбрали их из-за простоты, силы и важности для духовного пути, чтобы мы могли развивать наши отношения с Божественным и в конечном итоге достичь Его.

Особенность Крия Йоги в том, что практики работают, основываясь на технической йогической науке. Они разработаны с учётом фундаментальных духовных и физических законов, энергий и логики. Кроме того, они обращаются к универсальным законам творения, вибрациям, пяти элементам, чакрам, кошам и множеству энергий. Её методы учитывают глубину закона кармы, включая намерение, действие, мысль и многое другое.

В йоге заложена глубокая духовная мудрость, которая хоть и медленно, но исследуется и понимается современной наукой. Техники Крия Йоги были разработаны для применения этих разнообразных научных знаний – так же, как и методы любой области науки. Мастера этих законов и систем всецело сведущи в йогических науках. Они разрабатывают практики, чтобы помочь людям на духовном пути, потому что полностью посвятили себя духовному прогрессу человечества. Духовный путь весьма сложен и полон нюансов, но к счастью мастера разработали техники, помогающие ориентироваться на нём.

Как правило, Крия Йога теологически и философски нейтральна и просто обращается к духовным и материальным законам в стремлении способствовать духовному прогрессу. Бабаджи передаёт её различным мастерам, которые принимают эти техники, реализуют и привносят в них свои собственные философии и теологии. Таким образом Бабаджи и мастера Крия Йоги могут служить большему числу людей, поскольку принимают в расчёт разнообразные пути, всевозможные типы личности и склонности.

Вот в чём особенность БМ Садханы. Это Просто Любовь. Миссия Парамахамсы Вишвананды заключается в том, чтобы открыть сердца людей, и для этого Он использует Крия Йогу. По сути Крия Йога – это Бхакти – любящая преданность, потому что выполнение любых действий с полным осознанием подразумевает, что они совершаются из Любви и ради самой Любви. Хотя Крия Йога традиционно не рассматривается как Бхакти Йога, но по сути это Бхакти и это йога.

Погружаясь глубоко в сердце, в душу и ещё глубже, вы находите божественное внутри и вовне вас самих и переживаете этот опыт. Поэтому, хотя Атма Крия Йога направлена на постижение вашего Божественного «я», она неизбежно ведёт и к познанию цели вашего Божественного «я», к его взаимоотношениям с Божественным – к осознанию Бога в этом стремлении к Любви.

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/cto-takoe-kria-ioga


About the Author

You may also like these

X