Що таке Просто Медитація?

Кажуть, що у важкі часи треба прислухатися до свого серця. Непогана порада. Але зазвичай саме в такі моменти людина втрачає контроль над емоціями і розумом, які заглушають цей голос. Крім того, коли сила-силенна часу витрачена на боротьбу з власним розумом, не так-то просто буває переключитися.

Ще одна поширена рекомендація: керуватися логікою в прийнятті рішень, все обмірковувати заздалегідь. І тут виникає дисонанс, нестиковка – адже ці дві поради здаються взаємовиключними. Логіка не властива людській природі. Їй властиві емоції. Ми приймаємо емоційні рішення, а потім обгрунтовуємо їх логічно. Так людина потрапляє у вир власних думок і почуттів, б’ючись за вірне рішення, а потім дивується, чому його «правильні» рішення не працюють як треба.

Коли ми навчимося по-справжньому заспокоювати свій розум і занурюватися до серця, то виявимо, що наша інтуїція завжди права. Ясний і спокійний розум допомагає реагувати на будь-яку ситуацію правильно. Ми знаходимо чітке розуміння того, які дії краще зробити, і можемо керуватися внутрішнім голосом. Цей внутрішній голос є не що інше, як інтуїція. Діяти відповідно до інтуїції – значить не реагувати спонтанно, а краще прислухатися до власної природи.

Саме для цього і призначена Просто Медитація. Вона допомагає заспокоїти розум і відкрити серце, щоб людина могла діяти, спираючись на інтуїцію і більш глибоке знання. Просто Медитація – одна з шести основних практик Бгакті Марга Садхани. Це квінтесенція великої філософії і практик системи Крія Йоги, зведених до простих і доступних, але в той же час дуже корисних технік.

За допомогою Просто Медитації ми простягаємо міст між серцем і розумом. А збудувавши цей зв’язок, отримуємо можливість бачити більш ясно і об’єктивно. Ми вчимося внутрішньо відгукуватися на обставини, а не просто рефлекторно реагувати на них. Спокійний розум допомагає приймати рішення з точки зору служіння і загальної користі, а не егоїстичної суб’єктивностї.

Просто Медитація – це неймовірно проста і в рівній мірі потужна практика.

Знайдіть вчителя Просто Медитації поруч з вами!

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/cto-takoe-prosto-meditacia

About the Author

Говорят, что в трудные времена надо прислушиваться к своему сердцу. Неплохой совет. Но обычно именно в такие моменты человек теряет контроль над эмоциями и умом, которые заглушают этот голос. Кроме того, когда уйма времени потрачена на борьбу с собственным рассудком, не так-то просто бывает переключиться.

Ещё одна расхожая рекомендация: руководствоваться логикой в принятии решений, всё обдумывать заранее. И тут возникает диссонанс, нестыковка – ведь эти два совета кажутся взаимоисключающими. Логика не свойственна человеческой природе. Ей свойственны эмоции. Мы принимаем эмоциональные решения, а затем обосновываем их логически. Так человек попадает в водоворот собственных мыслей и чувств, сражаясь за верное решение, а потом удивляется, почему его «верные» решения не работают как надо.

Когда мы научимся по-настоящему умиротворять свой ум и погружаться в сердце, то обнаружим, что наша интуиция всегда права. Ясный и спокойный ум помогает реагировать на любую ситуацию правильно. Мы обретаем чёткое понимание того, какие действия лучше предпринять, и можем руководствоваться внутренним голосом в их выполнении. Этот внутренний руководящий голос есть не что иное, как интуиция. Действовать согласно интуиции – значит не реагировать спонтанно, а лучше прислушиваться к собственной природе.

Именно для этого и предназначена Просто Медитация. Она помогает успокоить ум и открыть сердце, чтобы человек мог действовать, опираясь на интуицию и более глубокое знание. Просто Медитация – одна из шести основных практик Бхакти Марга Садханы. Это квинтэссенция обширной философии и практик системы Крия Йоги, сведённых к простым и доступным, но вместе с тем весьма полезным техникам. 

С помощью Просто Медитации мы протягиваем мост между сердцем и умом. А выстроив эту связь, получаем возможность видеть более ясно и объективно. Мы учимся внутренне откликаться на обстоятельства, а не просто рефлекторно реагировать на них. Умиротворённый ум помогает принимать решения с точки зрения служения и всеобщей пользы, а не эгоистической субъективности.

Просто Медитация – это невероятно простая и в равной степени мощная практика.

Найдите учителя Просто Медитации рядом с вами!

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/cto-takoe-prosto-meditacia

About the Author

You may also like these

X