Що таке Садхана?

Садхана – це наш шлях до мети. Це практика, яку ми виконуємо для вирішення наших духовних завдань. Шлях Бгакті вчить нас тому, що досягти Любові можна тільки через Любов. Шлях сам по собі є метою, і наша садхана повинна бути повністю підпорядкована цій меті, тобто Любові. Шлях «Бгакті Марги» – це шлях Бгакті. Бгакті – вираз справжньої Божественної Любові. Бгакті – це Любов в дії і це те, що відбувається, коли ми віддаємо Любов.

Справжня бгакті вільна від гордині і егоїстичних прагнень. Вона цілком спрямована на Бога. Строго кажучи, поки розум повністю не заспокоїться і не зосередиться на Бога, про справжню бгакті мови не йде. Однак, поки ми перебуваємо в процесі просування по шляху до цієї чистої бгакті, ми називаємо її садхана бгакті. Садхана бгакті означає, що, хоча ми ще й не досягли чистої бгакті, але активно до неї прагнемо.

Для того, щоб щось стало Божественною Любов’ю, в цьому має бути присутній Бог. Божественна Любов – це зв’язок між нами і Богом. Її не можна досягти тільки нашими власними зусиллями. Він теж повинен взаємодіяти з нами. Ми можемо протягнути до Нього руки, але тільки від Нього залежить, чи захоче Він відповісти.

Все, що робиться з чистої Любов’ю – це Бгакті, тобто якщо ми протягнемо до Нього руки і будемо звертатися з чистою і щирою Любов’ю, Він прийде. Виникає питання, в чому ж тоді проблема? В бажаннях і Кармі. За все це життя і попередні втілення ми накопичили безліч бажань і їх наслідків, ніж дали Богу зрозуміти, що хочемо і інших речей. Нас стримують саме ці певні звички, уявлення і їх наслідки.

У кожному з нас живе велика Любов, але разом з тим величезну роль грає розум. Справжня садхана призначена для того, щоб обійти розум і висловити цю глибинну Любов. Справжня садхана несе в собі Божу благодать і дає нам можливість зв’язатися з Ним безпосередньо. Цей зв’язок зміцнює нашу Любов і заспокоює розум. Чим більше ми висловлюємо свою Любов, тим більше справжня садхана дозволяє нам це робити, і так наша Любов розростається і підноситься, щоб досягти безумовної Божественної Любові. Ключ до успіху в садхані – постійна практика з щирістю, самовіддачею і відданістю. Найбільше значення має якість практики, і ми хочемо надати людям підтримку, щоб кожен міг насолоджуватися БМ Садханою.

Слово «Садхана» означає те, що наближає до мети. Це одне із значень цього слова. Завжди важливо знати і усвідомлювати свою мету. І хоча нам відомо, що суть всього – це «Тільки Кохання», у багатьох все одно немає повної переконаності і віри в цю просту істину. Ми знаємо про це розумом, але чи є у нас повне розуміння, володіємо ми цією мудрістю і чи можемо з усією щирістю заявити, що така наша справжня внутрішня віра? Сподіваюся, багато хто з вас можуть. Зрештою наші дії ясно показують, у що ми віримо, до чого прив’язані і яка наша справжня мета. Тому завжди усвідомлюйте, для чого ви практикуєте. Тільки тоді садхана зможе стати частиною вашого життя, частиною вас самих. Тільки тоді ви захочете її виконувати, тому що вона стане виразом вашого внутрішнього «я».

Поки ми просуваємося по шляху Садхани, навіть якщо і не володіємо такою вірою, садхана налаштовує нас і веде. Регулярна практика буде поступово відкривати нашу справжню мету, наше призначення. Ось чому садхану дає Ґуру. Він знає, куди нам потрібно йти, і дає практику, яка зможе привести нас до мети.

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/cto-takoe-sadhana

About the Author

Садхана – это наш путь к цели. Это практика, которую мы выполняем для решения наших духовных задач. Путь Бхакти учит нас тому, что достичь Любви можно только через Любовь. Путь сам по себе является целью, и наша садхана должна быть полностью подчинена этой цели, то есть Любви. Путь «Бхакти Марги» – это путь Бхакти. Бхакти – выражение истинной Божественной Любви. Бхакти – это Любовь в действии и это то, что происходит, когда мы отдаём Любовь.

Истинная бхакти свободна от гордыни и эгоистических устремлений. Она всецело направлена на Бога. Строго говоря, пока ум полностью не успокоится и не сосредоточится на Боге, об истинной бхакти речи не идёт. Однако, пока мы находимся в процессе продвижения по пути к этой чистой бхакти, мы называем её садхана бхакти. Садхана бхакти означает, что, хотя мы ещё и не достигли чистой бхакти, но активно к ней стремимся.

Для того, чтобы что-то стало Божественной Любовью, в этом должен присутствовать Бог. Божественная Любовь – это связь между нами и Богом. Её нельзя достичь только нашими собственными усилиями. Он тоже должен взаимодействовать с нами. Мы можем протянуть к Нему руки, но только от Него зависит, захочет ли Он ответить.

Всё, что делается с чистой Любовью – это Бхакти, т. е. если мы протянем к Нему руки и будем взывать с чистой и искренней Любовью, Он придёт. Возникает вопрос, в чём же тогда загвоздка? В желаниях и Карме. За всю эту жизнь и предыдущие воплощения мы накопили множество желаний и их последствий, чем дали Богу понять, что хотим и других вещей. Нас сдерживают именно эти определённые привычки, представления и их последствия.

В каждом из нас живёт великая Любовь, но вместе с тем огромную роль играет ум. Истинная садхана предназначена для того, чтобы обойти ум и выразить эту глубинную Любовь. Истинная садхана несёт в себе Божью благодать и даёт нам возможность связаться с Ним напрямую. Эта связь укрепляет нашу Любовь и успокаивает ум. Чем больше мы выражаем свою Любовь, тем больше истинная садхана позволяет нам это делать, и так наша Любовь разрастается и возвышается, чтобы достичь безусловной Божественной Любви. Ключ к успеху в садхане – постоянная практика с искренностью, самоотдачей и преданностью. Самое большое значение имеет качество практики, и мы хотим оказать людям поддержку, чтобы каждый мог наслаждаться БМ Садханой.

Слово «Садхана» означает то, что приближает к цели. Это одно из значений этого слова. Всегда важно знать и осознавать свою цель. И хотя нам известно, что суть всего – это «Только Любовь», у многих всё равно нет полной убеждённости и веры в эту простую истину. Мы знаем об этом умом, но есть ли у нас полное понимание, владеем ли мы этой мудростью и можем ли со всей искренностью заявить, что такова наша подлинная внутренняя вера? Надеюсь, многие из вас могут. В конце концов наши действия ясно показывают, во что мы верим, к чему привязаны и какова наша истинная цель. Поэтому всегда осознавайте, для чего вы практикуете. Только тогда садхана сможет стать частью вашей жизни, частью вас самих. Только тогда вы захотите её выполнять, потому что она станет выражением вашего внутреннего «я».

Пока мы продвигаемся по пути садханы, даже если и не обладаем такой верой, садхана настраивает нас и ведёт. Регулярная практика будет постепенно открывать нашу истинную цель, наше предназначение. Вот почему садхану даёт Гуру. Он знает, куда нам нужно идти, и даёт практику, которая сможет привести нас к цели.

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/cto-takoe-sadhana

About the Author

You may also like these

X