Значення мудр на духовному шляху


Метою нашої духовної подорожі є усвідомлення Любові Господа, в той час як взяття під контроль розуму і управління стихіями – лише один крок на цьому шляху. Приборкавши стихії, ми починаємо краще бачити єдність всього сущого. Ми розуміємо, що наше тіло і весь світ існують для того, щоб ми могли наблизитися до Бога. І, просуваючись вперед, ми наближаємося до повного розкриття свого потенціалу і набуття Божественності через Божественну Любов.

Мудри часто називають «йогою для рук»: вони є неймовірним інструментом на духовному шляху. Зокрема, мудри для пальців рук – це прості, але різноманітні й ефективні способи підтримки кожного з нас.

ЩО ТАКЕ МУДРИ?

Слово мудра походить від санскритського слова «мудравай»; «муд» означає «захоплення», а «дравай» – народження або прояв. Тому «мудра» означає народження або прояв внутрішнього захвату – щастя серця і душі. Інше значення – «жест» або «друк». Мудри також допомагають використовувати енергію Садхани, запечатуючи її в нашому тілі.

ЯК ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ?

Мудри для пальців рук – це техніки йоги, які працюють з нашою власною енергетикою і енергетичними зв’язками. Вони активують різні стихії і енергії всередині нас, відкриваючи доступ до нашого повного потенціалу. Мудри починають працювати, коли ми з’єднуємо певні енергетичні точки в нашому тілі, відкриваючи потік енергії, які очищають і усувають дисбаланс.

Мудри для пальців рук як безрецептурні ліки або вітаміни. Для їх використання не потрібен рецепт, адже вони зазвичай не дають шкідливих або небезпечних побічних ефектів. Зате вирішують безліч дрібних проблем, дозволяючи зосередитися на інших речах.

ЩО ВОНИ МОЖУТЬ?

Кожна мудра служить для своєї мети. Ви можете практикувати одну мудру протягом тривалого часу або вибрати ту, яка потрібна в даний момент. Ось деякі корисні властивості різних мудр:

 • Покращує концентрацію та пам’ять
 • Понижує рівень гніву та тривоги
 • Розвиває впевненість в собі
 • Усуває непотрібні бажання
 • Дає енергетичну та духовну підтримку здоров’ю серця
 • Усуває безсоння
 • Посилює духовну потужність та усуває страх
 • Допомогає прощати себе та інших
 • Послаблює та запобігає мігреням
 • Сприяє заземленню
 • Виконує бажання та пробуджує смиренність
 • Підтримує здоров’я легень
 • Допомагає справлятися з апетитом та проблемами травлення

ЯК МУДРИ МОЖУТЬ ДОПОМОГТИ НА ДУХОВНОМУ ШЛЯХУ?

Для кращого розуміння мудр спочатку потрібно усвідомити, що все в матеріальному світі складається з п’яти стихій або елементів: ефіру, повітря, води, землі і вогню. Всі ці елементи в різних комбінаціях створюють унікальні об’єкти нашого всесвіту. Щоб стихії в різних поєднаннях працювали правильно, вони повинні перебувати в гармонії, в рівновазі. Будь-яка дисгармонія між ними призводить до того, що вони так чи інакше починають працювати один проти одного.

Це особливо важливо для людини, оскільки наше благополуччя визначається гармонією всередині наших тіл. Наприклад, для користі організму в цілому всі наші клітини повинні працювати спільно. Причиною будь-якої хвороби, фізичного дискомфорту або болю є дисбаланс або дисгармонія між елементами.

Кожна дія і думка мають певний вплив на нашу енергетику і баланс стихій у нас всередині. Навколишні нас енергії також роблять свій вплив. Все, що ми їмо, слухаємо і з чим взаємодіємо, впливає на нас. До тих пір, поки ми не досягнемо усвідомленості, елементи і енергії в нашому тілі будуть збалансовані не до кінця. Мудри ефективно управляють цими енергіями і допомагають привести стихії в рівновагу.

Г’ЯНА МУДРА

Одна з багатьох мудр, включених в Курс по Мудрам Бгакті Марги – це г’яна мудра.

У г’яна мудрі великий палець (енергія вогню в нашому тілі) з’єднується з вказівним пальцем (енергія повітря в тілі). Це допомагає зосередитися і заспокоїти розум, щоб сфокусуватися на садхані.

 • Повітря означає наше мислення, помисли і мозок. Ці складові мають повітряну природу. Коли повітря розбалансоване, наше мислення також перебуває в дисбалансі.
 • Стихія вогню підносить і спалює.
 • У з’єднанні повітря з вогнем стихія повітря очищається.
 • Ця мудра дуже потужна; вона допомагає концентрації і заспокоює розум, який є одним з найбільших перешкод на нашому шляху до усвідомлення Любові Господа.
Гьяна Мудра
Гьяна Мудра

Щоб скласти г’яна мудру, просто притисніть кінчик великого пальця до кінчика вказівного, як показано на малюнку вище. Решта три пальці розслаблені і розведені в сторони. Кисті рук можуть лежати на стегнах долонями вгору.

Мудру можна тримати однією або обома руками. Її можна практикувати як самостійну садхану, повторюючи «Ом» і візуалізуючи Його або будь-яку Божественну форму під час практики в області третього ока. Вона також може стати додатковим елементом вашої повсякденної практики. Досить просто тримати мудру під час ваших занять.

Якщо ви хочете пройти курс по мудрам, зв’яжіться з нами.

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/znacenie-mudr-na-duhovnom-puti

About the Author

Целью нашего духовного путешествия является осознание Любви Господа, в то время как взятие под контроль ума и управление стихиями – лишь один шаг на этом пути. Обуздав стихии, мы начинаем лучше видеть единство всего сущего. Мы понимаем, что наше тело и весь мир существуют для того, чтобы мы могли приблизиться к Богу. И, продвигаясь вперёд, мы приближаемся к полному раскрытию своего потенциала и обретению Божественности через Божественную Любовь.

Мудры часто называют «йогой для рук»: они являются невероятным инструментом на духовном пути. В частности, мудры для пальцев рук – это простые, но разнообразные и эффективные способы поддержки каждого из нас.

ЧТО ТАКОЕ МУДРЫ?

Слово мудра происходит от санскритского слова «мудравай»; «муд» значит «восторг», а «дравай» – рождение или проявление. Поэтому «мудра» означает рождение или проявление внутреннего восторга – счастья сердца и души. Другое значение – «жест» или «печать». Мудры также помогают использовать энергию садханы, запечатывая её в нашем теле.

КАК ОНИ РАБОТАЮТ?

Мудры для пальцев рук – это техники йоги, которые работают с нашей собственной энергетикой и энергетическими связями. Они активируют различные стихии и энергии внутри нас, открывая доступ к нашему полному потенциалу. Мудры начинают работать, когда мы соединяем определённые энергетические точки в нашем теле, открывая поток энергии, которая очищает и устраняет дисбаланс.

Мудры для пальцев рук как безрецептурные лекарства или витамины. Для их использования не нужен рецепт, ведь они обычно не дают вредных или опасных побочных эффектов. Зато решают множество мелких проблем, позволяя сосредоточиться на других вещах.

ЧТО ОНИ МОГУТ?

Каждая мудра служит своей цели. Вы можете практиковать одну мудру в течение длительного времени или выбрать ту, которая нужна в данный момент. Вот некоторые полезные свойства разных мудр:​​​​​​​

 • Улучшает концентрацию и память
 • Снижает уровень гнева и тревоги
 • Развивает уверенность в себе
 • Устраняет бесполезные желания
 • Даёт энергетическую и духовную поддержку здоровью сердца
 • Устраняет бессонницу
 • Усиливает духовную мощь и устраняет страх
 • Помогает прощать себя и других
 • Ослабляет и предотвращает мигрени
 • Способствует заземлению
 • Исполняет желания и пробуждает смирение
 • Поддерживает здоровье лёгких
 • Помогает справляться с аппетитом и проблемами пищеварения

КАК МУДРЫ МОГУТ ПОМОЧЬ НА ДУХОВНОМ ПУТИ?

​​​​​​​Для лучшего понимания мудр сначала нужно осознать, что всё в материальном мире состоит из пяти стихий или элементов: эфира, воздуха, воды, земли и огня. Все эти элементы в разных комбинациях создают уникальные объекты нашей вселенной. Чтобы стихии в различных сочетаниях работали правильно, они должны пребывать в гармонии равновесии. Любая дисгармония между ними приводит к тому, что они так или иначе начинают работать друг против друга.

Это особенно важно для человека, поскольку наше благополучие определяется гармонией внутри наших тел. Например, для пользы организма в целом все наши клетки должны работать сообща. Причиной любой болезни, физического дискомфорта или боли является дисбаланс или дисгармония между элементами.

Каждое действие и мысль оказывают определённое воздействие на нашу энергетику и баланс стихий у нас внутри. Окружающие нас энергии также оказывают своё влияние. Всё, что мы едим, слушаем и с чем взаимодействуем, воздействует на нас. До тех пор, пока мы не достигнем осознанности, элементы и энергии в нашем теле будут сбалансированы не до конца. Мудры эффективно управляют этими энергиями и помогают привести стихии в равновесие.

ГЬЯНА МУДРА

Одна из многих мудр, включённых в Курс по Мудрам Бхакти Марги – это гьяна мудра.

В гьяна мудре большой палец (энергия огня в нашем теле) соединяется с указательным пальцем (энергия воздуха в теле). Это помогает сосредоточиться и успокоить ум, чтобы сфокусироваться на садхане.

 • Воздух означает наше мышление, помыслы и мозг. Эти составляющие имеют воздушную природу. Когда воздух разбалансирован, наше мышление также пребывает в дисбалансе.
 • Стихия огня возвышает и сжигает.
 • В соединении воздуха с огнём стихия воздуха очищается.
 • Эта мудра очень мощная; она помогает концентрации и успокаивает ум, который является одним из самых больших препятствий на нашем пути к осознанию Любви Господа.
 •  
Гьяна Мудра
Гьяна Мудра

Чтобы сложить гьяна мудру, просто прижмите кончик большого пальца к кончику указательного, как показано на рисунке выше. Остальные три пальца расслаблены и разведены в стороны. Кисти рук могут лежать на бёдрах ладонями вверх.

Мудру можно держать одной или обеими руками. Её можно практиковать как самостоятельную садхану, повторяя «Ом» и визуализируя Его или любую Божественную форму во время практики в области лба. Она также может стать дополнительным элементом вашей повседневной практики. Достаточно просто держать мудру во время ваших занятий.

Если вы хотите научиться мудрам, свяжитесь с нами.

Источник: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/znacenie-mudr-na-duhovnom-puti

About the Author

Метою нашої духовної подорожі є усвідомлення Любові Господа, в той час як взяття під контроль розуму і управління стихіями – лише один крок на цьому шляху. Приборкавши стихії, ми починаємо краще бачити єдність всього сущого. Ми розуміємо, що наше тіло і весь світ існують для того, щоб ми могли наблизитися до Бога. І, просуваючись вперед, ми наближаємося до повного розкриття свого потенціалу і набуття Божественності через Божественну Любов.

Мудри часто називають «йогою для рук»: вони є неймовірним інструментом на духовному шляху. Зокрема, мудри для пальців рук – це прості, але різноманітні й ефективні способи підтримки кожного з нас.

ЩО ТАКЕ МУДРИ?

Слово мудра походить від санскритського слова «мудравай»; «муд» означає «захоплення», а «дравай» – народження або прояв. Тому «мудра» означає народження або прояв внутрішнього захвату – щастя серця і душі. Інше значення – «жест» або «друк». Мудри також допомагають використовувати енергію Садхани, запечатуючи її в нашому тілі.

ЯК ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ?

Мудри для пальців рук – це техніки йоги, які працюють з нашою власною енергетикою і енергетичними зв’язками. Вони активують різні стихії і енергії всередині нас, відкриваючи доступ до нашого повного потенціалу. Мудри починають працювати, коли ми з’єднуємо певні енергетичні точки в нашому тілі, відкриваючи потік енергії, яка очищає і усуває дисбаланс.

Мудри для пальців рук як безрецептурні ліки або вітаміни. Для їх використання не потрібен рецепт, адже вони зазвичай не дають шкідливих або небезпечних побічних ефектів. Зате вирішують безліч дрібних проблем, дозволяючи зосередитися на інших речах.

ЧТО ОНИ МОГУТ?

Каждая мудра служит своей цели. Вы можете практиковать одну мудру в течение длительного времени или выбрать ту, которая нужна в данный момент. Вот некоторые полезные свойства разных мудр:​​​​​​​

 • Улучшает концентрацию и память
 • Снижает уровень гнева и тревоги
 • Развивает уверенность в себе
 • Устраняет бесполезные желания
 • Даёт энергетическую и духовную поддержку здоровью сердца
 • Устраняет бессонницу
 • Усиливает духовную мощь и устраняет страх
 • Помогает прощать себя и других
 • Ослабляет и предотвращает мигрени
 • Способствует заземлению
 • Исполняет желания и пробуждает смирение
 • Поддерживает здоровье лёгких
 • Помогает справляться с аппетитом и проблемами пищеварения

КАК МУДРЫ МОГУТ ПОМОЧЬ НА ДУХОВНОМ ПУТИ?

​​​​​​​Для лучшего понимания мудр сначала нужно осознать, что всё в материальном мире состоит из пяти стихий или элементов: эфира, воздуха, воды, земли и огня. Все эти элементы в разных комбинациях создают уникальные объекты нашей вселенной. Чтобы стихии в различных сочетаниях работали правильно, они должны пребывать в гармонии равновесии. Любая дисгармония между ними приводит к тому, что они так или иначе начинают работать друг против друга.

Это особенно важно для человека, поскольку наше благополучие определяется гармонией внутри наших тел. Например, для пользы организма в целом все наши клетки должны работать сообща. Причиной любой болезни, физического дискомфорта или боли является дисбаланс или дисгармония между элементами.

Каждое действие и мысль оказывают определённое воздействие на нашу энергетику и баланс стихий у нас внутри. Окружающие нас энергии также оказывают своё влияние. Всё, что мы едим, слушаем и с чем взаимодействуем, воздействует на нас. До тех пор, пока мы не достигнем осознанности, элементы и энергии в нашем теле будут сбалансированы не до конца. Мудры эффективно управляют этими энергиями и помогают привести стихии в равновесие.

ГЬЯНА МУДРА

Одна из многих мудр, включённых в Курс по Мудрам Бхакти Марги – это гьяна мудра.

В гьяна мудре большой палец (энергия огня в нашем теле) соединяется с указательным пальцем (энергия воздуха в теле). Это помогает сосредоточиться и успокоить ум, чтобы сфокусироваться на садхане.

 • Воздух означает наше мышление, помыслы и мозг. Эти составляющие имеют воздушную природу. Когда воздух разбалансирован, наше мышление также пребывает в дисбалансе.
 • Стихия огня возвышает и сжигает.
 • В соединении воздуха с огнём стихия воздуха очищается.
 • Эта мудра очень мощная; она помогает концентрации и успокаивает ум, который является одним из самых больших препятствий на нашем пути к осознанию Любви Господа.
 •  
Гьяна Мудра
Гьяна Мудра

Чтобы сложить гьяна мудру, просто прижмите кончик большого пальца к кончику указательного, как показано на рисунке выше. Остальные три пальца расслаблены и разведены в стороны. Кисти рук могут лежать на бёдрах ладонями вверх.

Мудру можно держать одной или обеими руками. Её можно практиковать как самостоятельную садхану, повторяя «Ом» и визуализируя Его или любую Божественную форму во время практики в области лба. Она также может стать дополнительным элементом вашей повседневной практики. Достаточно просто держать мудру во время ваших занятий.

Если вы хотите научиться мудрам, свяжитесь с вашим местным преподавателем Атма Крия Йоги или пройдите курс онлайн.

Джерело: https://sadhana.bhaktimarga.org/ru/blog/znacenie-mudr-na-duhovnom-puti

About the Author

You may also like these

X